GDPR

Ochrana osobních údajů
Firma Miloš Vlasák, Poběžovice 63, 534 01 Holice přistupuje k vašemu soukromí a osobním údajům s maximálním respektem. Dodržujme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Správcem Vašich osobních údajů je majitel firmy: Miloš Vlasák, Poběžovice 63, 534 01 Holice, IČ: 65238559 

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?
   
Shromažďujeme o Vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme Vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).   Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, podpis, vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, IP adresa. Kromě výše uvedeného můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje, které poskytujete nahráním obsahu nebo zasláním na naše kontaktní údaje (např. osvědčení nebo fotografie) na naše webové stránky. V takových případech mohou být shromažďovány pro zveřejnění obsahu na našich webových stránkách následující osobní údaje: vaše jméno, e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje v obsahu, který se rozhodnete nám poskytnout. Shromažďujeme-li tento obsah, provádíme to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.


Jak vaše údaje používáme?   
Používáme je k vytvoření cenové nabídky, vyřízení objednávky, servisu, daňového dokladu, vystavení záručních listů a případné reklamace.

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší firmou zpracováváme v souladu s právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.  Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.tepelna-cerpadla-vlasak.cz ,užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti, základní funkčnost webovýchstránek. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics   
   
 Komu je zpřístupňujeme?   
Osobní údaje poskytujeme pro případ záručních listů, reklamace nebo dodání zboží přímo zákazníkovy. Příjemci zpracovávající Vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů – dle zpracovatelských smluv  

Vaše práva:
  vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.