Tepelná čerpadla

Naše společnost tepelná čerpadla Vlasák Pardubice dodává tepelná čerpadla vzduch voda, zřizuje podlahové vytápění a provádí zemní práce, především cestou pronájmu rypadla JCB 3CX. Přes tento široký záběr činnosti se považujeme za špičku ve všech zmiňovaných oborech.

Poslední novinky
Nabídka zaměstnání
05.04.2019
Příjmeme nového zaměstnance obor Chlaďař/ Technik chladících zařízení. Více informací na telefonním čísle: 608 063 079 nebo e-mailem: milosvlasak@seznam.cz
číst více
GDPR
25.05.2018
Ochrana osobních údajů
Firma Miloš Vlasák, Poběžovice 63, 534 01 Holice přistupuje k vašemu soukromí a osobním údajům s maximálním respektem. Dodržujme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Správcem Vašich osobních údajů je majitel firmy: Miloš Vlasák, Poběžovice 63, 534 01 Holice, IČ: 65238559 

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?
   
Shromažďujeme o Vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme Vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).   Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, podpis, vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, IP adresa. Kromě výše uvedeného můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje, které poskytujete nahráním obsahu nebo zasláním na naše kontaktní údaje (např. osvědčení nebo fotografie) na naše webové stránky. V takových případech mohou být shromažďovány pro zveřejnění obsahu na našich webových stránkách následující osobní údaje: vaše jméno, e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje v obsahu, který se rozhodnete nám poskytnout. Shromažďujeme-li tento obsah, provádíme to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.


Jak vaše údaje používáme?   
Používáme je k vytvoření cenové nabídky, vyřízení objednávky, servisu, daňového dokladu, vystavení záručních listů a případné reklamace.

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší firmou zpracováváme v souladu s právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.  Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.tepelna-cerpadla-vlasak.cz ,užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti, základní funkčnost webovýchstránek. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics   
   
 Komu je zpřístupňujeme?   
Osobní údaje poskytujeme pro případ záručních listů, reklamace nebo dodání zboží přímo zákazníkovy. Příjemci zpracovávající Vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů – dle zpracovatelských smluv  

Vaše práva:
  vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
číst více
Naše reference
Prohlédnout mapu referencí