Kotlíkové dotace

1) Definice dotačního programu PO 2.1. OPŽP – Nové kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. O peníze z Operačního programu Životní prostředí zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první výzvy činí 3 miliardy korun a kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015. V období 2015 – 2020 plánuje SFŽP vyhlásit celkem 3 výzvy vždy po 3 miliardách Kč a vstup je umožněn všem krajům, které o tyto prostředky projeví zájem. Cílem MŽP je výměna 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR za nové nízkoemisní zdroje, včetně automatických kotlů na uhlí a dřevní pelety.

osvědčení

2) Kdo může žádat o dotaci na výměnu kotle?

Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním napojeným na otopnou soustavu a komín. Žadateli mohou být i společní majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich a druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a nákupem nové kotle.

3) Co vše budu potřebovat k vyřízení dotace, co budu muset doložit za dokumenty a budu potřebovat nějakou projekční firmu?

Každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle jednotlivých výzev jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů.

Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci budou patřit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - papírové podobě. Budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla.
 • Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech (viz. příloha)
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

4) Průkaz PENB nemám zpracovaný a dům jsem nezateploval ani nemám podanou žádost na zateplení domu, popřípadě průkaz PENB mám zpracovaný, ale nesplňuji klasifikační třídu „C“, mohu v tomto případě podat žádost o dotaci?

Ano, ale bude potřeba provést některé z doporučených „mikroenergetických opatření“, které je definované ve výzvě č. 16. Posouzení vhodnosti mikroenrgetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh tohoto opatření energetický specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně podpisu a razítka. Max. výše podpory na provedení opatření je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů

Poskytovat doporučení k provádění mikroenergetických opatření mohou energetiční specialisté se zaměřením na „Energetická certifikace budov“.

MŽP definují tyto proveditelné mikroenergetické opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

5) Jaká je výše dotace a co vše patří do uznatelných nákladů? Od kdy lze realizovat uznatelné náklady?

Podpořené zdroje a výše dotace:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)
 • 5 % bonus pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - je definován seznam těchto lokalit

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.

Uznatelné náklady mohou být realizovány zpětně již od 15. 7. 2015 (navrženo MŽP.) Všechny kraje mají možnost uznat tento termín nebo navrhnout jiný, například mohou navrhnout, že uznatelné náklady se budou počítat až od datumu vyhlášení výzvy pro občany těchto krajů.

6) Co patří mezi uznatelné náklady?

 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).